نرم افزار حضور و غیاب

نرم افزار حضور و غیاب در هنگام خرید دستگاه حضور و غیاب علاوه بر امکانات دستگاه باید به یک نکته بسیار مهم توجه نمود.این موضوع در بیشتر مواقع از نظر…